RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Meat Team Poland Sp. z o.o.
 

Działając w imieniu "Meat Team Poland" Spółka z o.o. wskazuję, że niniejsza "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Meat Team Poland Sp. z o.o." kierowana jest do osób fizycznych, w tym do osób fizycznych występujących w imieniu podmiotów, z którymi Meat Team Poland Sp. z o.o. zawarł umowę (pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz wspólników kontrahentów Meat Team Poland Sp. z o.o.).
Poniżej przedstawiam szczegóły dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej powoływane jako: "RODO").
 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest "Meat Team Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowa 59, lok. 7, 03 - 729 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000212525, REGON: 015770350, NIP: 5242505462, o kapitale zakładowym 294 000 zł (dalej powoływana jako "Meat Team Poland").
 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jeśli jest Pani/Pan podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, który jest lub był stroną umowy z Meat Team Poland, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z umową. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Meat Team Poland jako administratora danych tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana z Meat Team Poland. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f) RODO;
 3. w celu złożenia Pani/Panu oferty sprzedaży lub nabycia towaru. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f) RODO;
 4. w celach wynikających z obowiązków ciążących na Meat Team Poland na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych/rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, przedstawicielem lub wspólnikiem podmiotu, z którym Meat Team Poland Sp. z o.o. zawarł umowę (kontrahenta Meat Team Poland), Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu realizacji zawartej z umowy z podmiotem, w którego imieniu Pani/Pan występuje, w tym w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z ww. umową. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Meat Team Poland jako administratora danych tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy łączącej Meat Team Poland z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f) RODO.
 3. w celach wynikających z obowiązków ciążących na Meat Team Poland na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych/rachunkowych, jeśli Pani/Pana dane były podane w umowie lub w innych dokumentach związanych z realizacją przez Meat Team Poland obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i przepisach o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

Jeśli jest Pani/Pan potencjalnym kontrahentem Meat Team Poland lub działa Pani/Pan w imieniu potencjalnego kontrahenta Meat Team Poland, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;
 2. w celu odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytania lub zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. w celu oferowania Pani/Panu ponownie sprzedaży lub nabycia produktów. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art.6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Meat Team Poland jako administratora danych tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mogą powstać w związku z nieprzystąpieniem do zawarcia i wykonania umowy z Meat Team Poland. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z Meat Team Poland poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie  https://www.meatteam.pl/kontakt, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana treści adresowane do Meat Team Poland. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jednakże, jeżeli treści przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą dotyczyły zamiaru zawarcia umowy z Meat Team Poland przez Panią/Pana bezpośrednio lub przez kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan działa, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą następnie podstawy prawne wskazane w akapicie poprzednim, przewidziane dla potencjalnych kontrahentów Meat Team Poland.

 

III. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Meat Team Poland może przetwarzać następujące dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • stanowisko służbowe,

a jeśli jest Pani/Pan stroną umowy z Meat Team Poland również:

 • adres miejsca prowadzonej przez Pana/Panią działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • numer Pana/Pani rachunku bankowego,
 • inne (aniżeli imię i nazwisko) określenia zawarte w Pana/Pani firmie.
   

IV. Odbiorcy danych

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Pana/Pani dane osobowe Meat Team Poland może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. pracownikom lub współpracownikom Meat Team Poland, którzy mogą mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami, na podstawie umów zawartych z Meat Team Poland;
 2. podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie obsługi prawnej Meat Team Poland;
 3. podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne na rzecz Meat Team Poland;
 4. podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie obsługi podatkowej Meat Team Poland;
 5. bankom, z którym Meat Team Poland jest związany umową o prowadzenie rachunku bankowego na rzecz Meat Team Poland;
 6. ubezpieczycielowi, podmiotowi prowadzącemu przedsądową windykację wierzytelności Meat Team Poland oraz brokerowi ubezpieczeniowemu Meat Team Poland;
 7. podmiotowi wykonującemu przewóz towaru/spedycję, w tym podmiotom kurierskim;
 8. operatorowi publicznemu - Poczta Polska S.A.;
 9. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
   

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
 

VI. Okres przechowywania danych

Z zastrzeżeniem akapitu drugiego, Pani/Pana dane osobowe Meat Team Poland przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy/umów zawartych przez Panią/Pana z Meat Team Poland (lub umów zawartych przez Meat Team Poland z kontrahentem, w imieniu którego Pani/Pan działa)  lub też do końca upływu okresu zobowiązania podatkowego, w zależności od tego, który z wyżej wskazanych okresów jest późniejszy.
Jeśli Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane w celu zawarcia umowy, ale do zawarcia umowy nie doszło, dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok od dnia ostatniego kontaktu z Panią/Panem, chyba że dłuższe przechowanie Pani/Pana danych osobowych będzie uzasadnione potencjalnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z niedojściem umowy do skutku - wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do końca przedawnienia roszczeń.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane w celu odpowiedzi na treści kierowane przez Panią/Pana do Meat Team Poland za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie  https://www.meatteam.pl/kontakt, Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres miesiąca, chyba że treści te dotyczyły bezpośredniego zamiaru zawarcia umowy z Meat Team Poland – wówczas ma zastosowanie okres przechowywania danych, o których mowa w akapicie poprzednim.

VII. Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy udzieliła Pani/Pan takiej zgody przy przesłaniu treści do Meat Team Poland za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://www.meatteam.pl/kontakt; cofnięcie zgody na nie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. prawo do usunięcia danych w sytuacjach:
  1. gdy Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Meat Team Poland,
  3. gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  4. gdy Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. gdy Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Meat Team Poland jako administrator.
 5. Jednocześnie informuję, że prawo do usunięcia danych nie jest realizowane w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Meat Team Poland; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu
  1. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez Meat Team Poland Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Meat Team Poland, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla realizacji ww. celów. W przypadku wniesienia przez Panią/Pana takiego sprzeciwu, Meat Team Poland nie będzie przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że Meat Team Poland wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności osoby, lub gdy będzie to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. prawo żądania od Meat Team Poland ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Meat Team Poland sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Meat Team Poland nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. gdy wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Meat Team Poland są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że Meat Team Poland przetwarza dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego, który zostanie powołany w związku z wejściem w życie RODO lub ustawy polskiej dostosowującej przepisy krajowe do wymogów RODO.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: poland|meatteam.pl| |poland|meatteam.pl, telefonicznie pod numer: + 48 22 622 33 03 lub udać się do siedziby Meat Team Poland mieszczącej się przy ul. Targowej 59 lok. 7 w Warszawie.
Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Meat Team Poland będzie musiał mieć pewność, że Meat Team Poland rozmawia z osobą, której dane dotyczą, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia księgowo - podatkowego zawartej przez Meat Team Poland z Panią/Panem umowy. W przypadku odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z Meat Team Poland, jak również wykonanie umowy i dokonanie rozliczenia księgowo - podatkowego.
Jeśli jest Pani/Pan osobą występującą w imieniu kontrahenta Meat Team Poland (w tym pracownikiem, współpracownikiem, przedstawicielem lub wspólnikiem kontrahenta), podanie przez Panią/Pana bezpośrednio Meat Team Poland danych osobowych jest dobrowolne, ale potrzebne do zawarcia, wykonania i rozliczenia księgowo podatkowego przez Meat Team Poland umowy z kontrahentem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
Jeśli jest Pani/Pan potencjalnym kontrahentem Meat Team Poland lub działa Pani/Pan w imieniu potencjalnego kontrahenta Meat Team Poland, podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia i wykonania umowy, a następnie dokonanie rozliczenia księgowo-podatkowego.
Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan  z Meat Team Poland poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie  https://www.meatteam.pl/kontakt, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania adresu e-mail nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu odpowiedzi na treści kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

IX. Informacja o źródle danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Meat Team Poland z ogólnie dostępnego źródła, jakim jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, od kontrahenta, w imieniu którego Pan/Pani występuje, jak również bezpośrednio od Pani/Pana.
 

X. Informacja w przedmiocie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w przedmiocie danych osobowych, w tym o profilowaniu

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.