Warunki sprzedaży

Transparentne warunki współpracy z kontrahentami to podstawa sukcesu i wzajemnej satysfakcji obu stron. Wszystkie zamówienia realizujemy po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi poniżej warunkami świadczenia usług przez naszą firmę.
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:
 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWS") mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży mięsa, produktów mięsnych i innych produktów żywnościowych (zwanych dalej łącznie "Towarami") zawieranych pomiędzy Meat Team Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Sprzedającym") a jej kontrahentem (zwanym dalej "Kupującym"), dokonującym zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą, bez względu na miejsce i kraj i siedziby (zamieszkania) Kupującego.
 2. Postanowienia ogólnych warunków umowy Kupującego nie są w żadnym wypadku wiążące dla Sprzedającego, chyba że zostały przez Sprzedającego potwierdzone na piśmie.

 

§ 2
SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący i Sprzedający prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie istotnych postanowień przyszłej umowy sprzedaży. Negocjacje mogą być prowadzone w sposób przyjęty przez Strony, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu, telefonu lub w formie pisemnej. O ile Strony inaczej nie postanowią, celem negocjacji jest ustalenie treści przyszłej umowy sprzedaży.
 2. Po zakończeniu negocjacji, w przypadku dojścia do porozumienia w przedmiocie istotnych postanowień umowy, Sprzedający sporządza dokument umowy sprzedaży, podpisuje go i przesyła Kupującemu do podpisu (zwany dalej "Umowa Sprzedaży") za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
 3. Umowa Sprzedaży będzie zawierała wszelkie, ustalone przez Strony w toku negocjacji postanowienia, w tym przykładowo: określenie stron umowy; przedmiotu umowy; określenie sposobu dostawy towaru; cenę sprzedaży (jednostkową i całkowitą); wynagrodzenie za usługi dodatkowe takie przykładowo jak transport i/lub jego ubezpieczenie; termin płatności; sposób płatności, a także inne dane potrzebne do prawidłowego wykonania umowy.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w dniu doręczenia Sprzedającemu podpisanej przez Kupującego Umowy Sprzedaży. Podpisaną Umowę Sprzedaży Kupujący doręcza Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu nie później niż w terminie 24 godzin od chwili jej doręczenia przez Sprzedającego zgodnie z ust. 2 § 2.
 5. W przypadku braku doręczenia Sprzedającemu podpisanej przez Kupującego Umowy Sprzedaży w terminie 24 godzin od chwili doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży, przyjmuje się, że Strony zawarły Umowę Sprzedaży w dniu upływu wyżej wskazanego terminu. Dla uchylenia wątpliwości dokument Umowy Sprzedaży stanowi, w sytuacji wskazanej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, ofertę w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego, która może być przyjęta przez Kupującego wyłącznie bez zastrzeżeń.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje podpisana przez osoby upoważnione do składania w imieniu Kupującego oświadczeń woli.
 7. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest miejsce siedziby Sprzedawcy.
 8. Z chwilą podpisania przez Kupującego Umowy Sprzedaży, Kupujący oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść OWS. Poprzez zaakceptowanie przez Kupującego OWS, OWS stają się integralną częścią Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedającemu przysługuje prawo weryfikacji prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży. Kupujący ma obowiązek umożliwić weryfikację prawdziwości podpisów i uprawnień podpisanych na wszelkich dokumentach kierowanych do Sprzedającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży, na każdorazowe żądanie Sprzedającego, w terminie 24 godzin od dnia otrzymania takiego żądania. Brak odpowiedzi Kupującego na żądanie Sprzedającego oznacza potwierdzenie przez Kupującego prawdziwości podpisów i uprawnień osób, o których mowa w ust. 9.
 10. Sprzedający może wykonać spoczywające na nim zobowiązanie z Umowy Sprzedaży za pomocą osób trzecich lub powierzyć wykonanie tego zobowiązania osobom trzecim (tzw. podwykonawcy). Powyższe znajduje również zastosowanie do możliwości wykonywania zobowiązania przez przedstawicieli ustawowych.
 11. Data i czas podpisania Umowy Sprzedaży będą ustalone na podstawie daty i czasu urzędowo obowiązującego w chwili jej zawarcia na terenie Polski (czas zimowy: UTC: +01:00 - CET, Central European Time lub czas letni: UTC: +02:00 - CEST, Central European Summer Time – w zależności od pory roku). Wskazane powyżej zasady określenia daty i czasu mają zastosowanie także dla określenia terminu dostawy Towarów, terminu ich odbioru przez Kupującego oraz innych terminów związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży.

 

§ 3
DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest dokonywana zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi w Umowie Sprzedaży.
 2. Wszelkie odwołania w Umowie Sprzedaży do terminów handlowych (jak EXW, FCA itp.) odnoszą się do najbardziej aktualnych w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży terminów Incoterms, opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
 3. Dostawa Towaru następuje zgodnie z terminem Incoterms wskazanym w Umowie Sprzedaży. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru następuje zgodnie z terminem Incoterms wskazanym w Umowie Sprzedaży. Z chwilą dostawy na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem.
 4. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Sprzedającego lub procesem technologicznym, dostawa za pisemną zgodą Kupującego może być wykonana w częściach. W przypadku, gdy Towary dostarczane są w formie dostaw częściowych, Sprzedający jest uprawniony do wystawiania faktur za każdą dostawę częściową oddzielnie.
 5. Sprzedający ubezpiecza Towary tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie określone w Umowie Sprzedaży, na zasadach w niej określonych.
 6. Kupujący jest obowiązany do terminowego odbioru zamówionych Towarów. Jeśli Kupujący nie dokonana terminowego odbioru towarów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedającemu przysługuje prawo sprzedaży Towarów dowolnie przez siebie wybranej osobie trzeciej po upływie:
  1. 5 (pięciu) godzin od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego - w odniesieniu do Towarów świeżych;
  2. 2 (dwóch) dni od momentu, w którym miały zostać odebrane przez Kupującego - w odniesieniu do Towarów mrożonych.
 7. Wszelkie koszty i wydatki wynikające z braku terminowego odbioru zamówionych Towarów, w sytuacji, o której mowa w ust. 6 § 3, obciążają Kupującego.
 8. Uprawnienie Sprzedającego do sprzedaży towarów, o którym mowa w ust. 6 § 3, nie uchybia innym jego prawom przewidzianym w przepisach prawa.
 9. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży nie zawiera postanowień dotyczących szczegółowej specyfikacji Towarów, jakości, opakowania lub innych charakterystycznych elementów nabywanych przez Kupującego Towarów, poczytuje się, że Kupujący pozostawił określenie tych elementów do uznania Sprzedającego i dokonany przez Sprzedającego wybór w pełni akceptuje. Sprzedający dołoży starań, aby Towary zostały opakowane w sposób odpowiedni do ustalonego przez Strony sposobu ich przewozu.

 

§ 4
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena jest naliczana w ustalonej przez Strony walucie.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie Sprzedaży, Cena nie zawiera w sobie podatków, ceł i innych obciążeń.
 3. Zapłata Ceny następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze, w terminie wynikającym z Umowy Sprzedaży.
 4. Dniem zapłaty Ceny jest dzień zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego, określonym na fakturze.
 5. Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, że nie będzie dokonywał potrąceń lub innych obniżek Ceny, za wyjątkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do obniżenia Ceny w przypadku wady Towaru i spełnienia przez Kupującego warunków określonych w Umowie związanych z reklamacją.
 6. Za usługi nieprzewidziane Umową Sprzedaży, ale wykonane po uzgodnieniu z Kupującymi/lub w celu należytego wykonania Umowy Sprzedaży, należy się Sprzedającemu stosowne wynagrodzenie odpowiadające wykonanej przez Sprzedającego pracy, a ponadto zwrot poniesionych przez niego kosztów.
 7. W przypadku opóźnienia w płatności Ceny, Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczania Kontrahentowi odsetek ustawowych. Odsetki stają się wymagalne od dnia następującego po terminie płatności określonym w Umowie Sprzedaży i przysługują do dnia zapłaty należnej kwoty.
 8. W przypadku roszczeń Sprzedającego wynikających z zawarcia i/lub wykonywania Umowy Sprzedaży, Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych wzajemnych roszczeń Kupującego lub zatrzymania Towaru do chwili uregulowania przez Kupującego wszelkich należności Sprzedającego wynikających z zawarcia i/lub wykonywania przez niego Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku przyznania Kupującemu przez Sprzedającego limitu kredytowego, współpraca pomiędzy Stronami może się odbywać jedynie w ramach przyznanego limitu. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego przez Kupującego lub zniesienia limitu przez ubezpieczyciela Sprzedającego, Kupujący będzie zobowiązany do dokonania przedpłaty na zamówiony towar w wysokości 100 procent jego wartości.

 

§ 5
REKLAMACJE

 1. Kupujący sprawdzi zakupione Towary pod względem wszelkich wad, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, niezwłocznie i bezpośrednio po przybyciu Towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w Umowie Sprzedaży.
 2. Kupujący zgłosi Sprzedającemu na piśmie reklamacje dotyczące wszelkich wad Towarów niezwłocznie po przybyciu Towarów do miejsca przeznaczenia, nie później jednak niż w ciągu:
  1. w przypadku reklamacji ilościowych:
   • w dniu przybycia Towarów do miejsca przeznaczenia - w przypadku towaru chłodzonego
   • 7 dni od dnia przybycia Towarów do miejsca przeznaczenia - w przypadku towaru mrożonego
  2. w przypadku reklamacji jakościowych:
   • 24 godziny od końca dnia przybycia Towarów do miejsca przeznaczenia - w przypadku towaru chłodzonego
   • 14 dni od dnia przybycia Towarów do miejsca przeznaczenia - w przypadku towaru mrożonego
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno być dokonane na piśmie i zawierać:
  1. oznaczenie Umowy Sprzedaży;
  2. opis Towaru, ilość oraz wartość reklamowanego Towaru;
  3. propozycję sposobu rozwiązania reklamacji;
  4. dokumenty pozwalające określić stan Towaru oraz okoliczności powstania wad.
 4. Utrata wagi spowodowana przez zamrożenie lub chłodzenie Towarów nie jest traktowana jako wada, jeśli utrata wagi nie wynosi więcej niż 1 (jeden) procent wagi Towarów. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie wagi Towarów jedynie w przypadku, gdy zastrzeżenia dotyczące Towarów zostały zgłoszone w dokumencie potwierdzającym odbiór Towarów przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną, a Towary zostały zważone przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w momencie przybycia Towarów do miejsca przeznaczenia.
 5. W przypadku niespełnienia przewidzianych w ust. 2-4 wymagań dla zgłoszenia reklamacji, w szczególności w przypadku niedostarczenia Sprzedającemu zawiadomienia o reklamacji w terminach, o których mowa w ust. 2 wraz z odpowiednimi dokumentami, Kupujący traci prawo do reklamacji, a jego zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Wszelkie reklamacje ilościowe i/lub jakościowe, powstałe w czasie transportu, powinny być poparte odpowiednimi dokumentami, w tym dokumentami dającymi Sprzedającemu prawo regresu, takimi przykładowo jak protokół sporządzony z przedstawicielem przewoźnika (kierowcy).
 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu stwierdzonych wad (ilościowych i/lub jakościowych) w dostarczonych Towarach, jeśli Towary zostaną przez niego sprzedane lub przetworzone, jak również w przypadku, gdy Kupujący korzysta z Towarów. Kupujący jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Towarów oraz przechowywania ich w taki sposób, który nie spowoduje zepsucia lub pogorszenia jakości Towarów.
 7. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za wady Towaru, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący wiedział o ich istnieniu.
 8. Sprzedający jest obowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 9. W przypadku reklamacji dotyczącej dostarczonego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo do kontroli Towaru u Kupującego. Uniemożliwienie przez Kupującego zbadania Towaru przez Sprzedającego jest równoznaczne z cofnięciem reklamacji.
 10. Zgłoszenie reklamacji, uwag lub innych zastrzeżeń nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty Ceny za zakupione Towary.
 11. Kupującemu w ramach wykonywania rękojmi nie przysługuje uprawnienie do żądania wymiany Towaru na nowy oraz uprawnienie do żądania usunięcia wad.

 

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wyłącznie w przypadku, gdy wyrządzi Kupującemu szkodę z winy umyślnej.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (w tym za działania i zaniechania przedstawiciela ustawowego), wyłącznie w przypadku, gdy osoby te wyrządziły szkodę z winy umyślnej.
 3. Niedostarczenie Towarów w terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży, które nie jest wynikiem winy umyślnej Sprzedającego, nie stanowi naruszenia Umowy Sprzedaży. W przypadku niedostarczenia Towarów w terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży, które nie jest wynikiem winy umyślnej Sprzedającego, Strony uzgodnią dodatkowy, rozsądny termin i miejsce dostawy Towarów przez Sprzedającego. Powyższe postanowienia nie uchybiają postanowieniom § 7 ust. 4 OWS.

 

§ 7
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy Sprzedaży zdarzenia o charakterze siły wyższej, o którym mowa w ust. 2 § 7, a które uniemożliwia wykonanie przez Sprzedającego w całości lub części jego zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, Sprzedający jest zwolniony na czas trwania tego zdarzenia od odpowiedzialności za terminowe wykonanie Umowy Sprzedaży. Wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego ulega stosownemu przedłużeniu o okres czasu, w jakim występuje zdarzenie o charakterze siły wyższej, pod warunkiem, że w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej Sprzedający powiadomi Kupującego o jego wystąpieniu. Powyższe postanowienie nie uchybia prawu Sprzedającego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.
 2. Do zdarzeń o charakterze siły wyższej zaliczyć należy: działanie sił natury takie jak pożary, trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie; przemoc zbrojna, w tym wojny, działania wojenne, rebelie, zamieszki, działania terrorystyczne, rewolucje, przewrót wojskowy; strajki, strajki nielegalne, lokauty, blokady; akty organów państwowych lub międzynarodowych, w tym zakazy eksportu, importu, embarga, ograniczenia dewizowe, zanieczyszczenie środowiska; epidemia choroby zakaźnej, pandemia choroby zakaźne i wszelkie restrykcje z nich wynikające, inne okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, pozostające poza kontrolą Sprzedającego.
 3. Od dnia zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, Sprzedający jest zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Kupującego za niewykonanie przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży z powodu wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) z powodu wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ani roszczenie o odszkodowanie przeciwko Sprzedającemu.
 4. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy Sprzedaży, dostawca Sprzedającego odmówi dostawy Towarów, co do której zobowiązał się w ramach łączącej dostawcę i Sprzedającego umowy, na co Sprzedający nie miał wpływu, Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego o przeszkodzie w wykonaniu Umowy Sprzedaży oraz o wpływie tej przeszkody na możliwość wykonania Umowy Sprzedaży. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Sprzedający i Kupujący uzgodnią sposób wykonania Umowy Sprzedaży poprzez uzgodnienie nowego terminu i miejsca dostawy. Jeśli w rozsądnym terminie od dnia wystąpienia przeszkody, Sprzedający nie znajdzie innego dostawcy lub też gdy zawarcie umowy z innym dostawcą może narazić Sprzedającego na dodatkowe koszty, nieprzewidziane przez Sprzedającego w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w terminie 14 dni od ostatniego dnia roboczego w tygodniu, w którym pierwotnie załadunek miał być wykonany zgodnie z Umową Sprzedaży. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części), Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ani roszczenie o odszkodowanie przeciwko Sprzedającemu. Dla uchylenia wątpliwości, dostawcą w rozumieniu niniejszego ustępu jest osoba, od której Sprzedający nabywa Towary, w celu sprzedaży tych Towarów Kupującemu.
 5. W przypadku, jeśli pomiędzy dniem zawarcia Umowy Sprzedaży a dniem dostawy Towarów ulegną podwyższeniu opłaty publicznoprawne nałożone przez organy władzy publicznej, stawki transportowe lub inne opłaty związane z eksportem Towarów, Sprzedającemu przysługuje prawo podwyższenia Ceny o wysokość wzrostu opłat.
 6. Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części), Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ani roszczenie o odszkodowanie przeciwko Sprzedającemu.
 7. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w sytuacji, gdy został zgłoszony wniosek o upadłość Kupującego, bądź też gdy Kupujący nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się przez Sprzedającego o złożeniu wniosku o upadłość Kupującego lub od dnia dowiedzenia się przez Sprzedającego o niewykonywaniu przez Kupującego swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części), Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez niego kosztów ani roszczenie o odszkodowanie przeciwko Sprzedającemu.
 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) winno być sporządzone w formie pisemnej, a następnie przesłane Kupującemu faxem lub pocztą elektroniczną.

 

§ 8
JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy Sprzedaży lub związane z Umową Sprzedaży podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. OWS stanowią integralną część Umowy Sprzedaży.
 2. Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Stronami, w tym OWS, podlega prawu polskiemu.
 3. Do Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r.
 4. Nagłówki w niniejszym OWS mają charakter informacyjny i tak powinny być rozumiane.

 

§ 9
KLAUZULA SALWATORYJNA

W wypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień OWS jest z mocy prawa nieważne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych jej postanowień, chyba iż z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych nieważnością Strony nie zawarłyby Umowy Sprzedaży. W wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień OWS jest z mocy prawa nieważne, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania zmian łączącej ich Umowy, na podstawie których wprowadzone zostaną do Umowy postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień nieważnych.

 

§ 10
DANE OSOBOWE

 1. Strony w ramach niniejszej Umowy będą przetwarzać dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Strony na potrzeby realizacji Umowy Sprzedaży, jako Administratorzy danych osobowych własnych pracowników i współpracowników udostępniają sobie wzajemnie, jako odrębnym Administratorom dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
 3. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne pozwalające na zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, bezprawnym pozyskaniu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Klauzula informacyjna Sprzedającego dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego wynikająca z przepisów RODO, do wykonania którego zobowiązany jest Administrator danych osobowych stanowi Załącznik do OWS i jest dostępna na stronie internetowej meatteam.pl w zakładce RODO. Sprzedający upoważnia niniejszym Kupującego do dalszego przekazania w imieniu i na rzecz Sprzedającego w/w klauzuli informacyjnej pracownikom i współpracownikom Kupującego biorących udział we wszystkich sprawach związanych z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem finansowym Umowy Sprzedaży, tak aby obowiązek informacyjny Sprzedającego wobec tych osób został skutecznie wykonany. Kupujący zobowiązuje się do przekazania w imieniu i na rzecz Sprzedającego klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego każdemu z pracowników i współpracowników Kupującego biorących udział we wszystkich sprawach związanych z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem finansowym Umowy Sprzedaży, tak aby obowiązek informacyjny Sprzedającego wobec tych osób został skutecznie wykonany.


§ 11
WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i mają zastosowanie do umów sprzedaży zawartych po tym dniu.

 

pobierz warunki sprzedaży