GDPR

Thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Meat Team Poland.

 

Đại diện công ty Meat Team Poland xin thông báo: "Thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi công ty Meat Team Poland" liên quan đến các cá nhân, trong đó có cả các cá nhân đại diện cho các công ty đã ký hợp đồng với Meat Team Poland (nhân viên, cộng sự, đại diện và đối tác của các công ty làm việc với Meat Team Poland).

Dưới đây, chúng tôi trình bày chi tiết về vấn đề sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, liên quan đến Quy định của Nghị viện và của Hội đồng Châu Âu (EU) số 2016/679 kể từ ngày 27/4/2016 về việc bảo vệ các cá nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân và lưu hành tự do của dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46 / EC (sẽ gọi là: "RODO"). Quy định này có hiệu lực từ 25/5/2018.

 

I. Người quản lý dữ liệu cá nhân là công ty Meat Team Poland, có trụ sở tại 03-729 Vácsava, Targowa 59/7, đã được nhập vào sổ đăng ký do Tòa án quận lưu giữ cho thủ đô Vácsava, Phòng Thương mại số 14 của Cơ quan đăng ký Tòa án Quốc gia, theo số KRS: 0000212525, REGON: 015770350, NIP: 5242505462, với vốn cổ phần 294.000 PLN (sau đây gọi là "Meat Team Poland”).

 

II. Mục đích và khái niệm cơ bản của quá trình xử lý

Nếu bạn là một tổ chức kinh doanh đã hoặc là một bên tham gia hợp đồng với Meat Team Poland, thì dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý như sau:

 

1. Với mục đích đưa ra quyết định trước khi ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng đã ký kết với bạn, bao gồm cả việc liên hệ với bạn liên quan đến hợp đồng. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này được qui định trong điều khoản 6 mục 1 b) RODO;

 

2. với các mục đích xuất phát từ lợi ích hợp pháp của Meat Team Poland với tư cách là người kiểm soát dữ liệu, tức là thiết lập, điều tra hoặc bảo vệ các khiếu nại có thể phát sinh liên quan đến việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng giữa bạn và Meat Team Poland. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này dựa trên điều khoản 6 mục 1 f) RODO;

3. để đưa ra cho bạn một đề nghị bán hoặc mua hàng hóa. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này là điều khoản 6 phần 1 f) RODO;

4. với các mục đích phát sinh từ các nghĩa vụ liên quan đến Meat Team Poland theo luật pháp, đặc biệt là trên cơ sở các quy định về thuế / kế toán. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này dựa trên  điều khoản 6 mục 1 c) RODO.

 

Nếu bạn là nhân viên, cộng sự, đại diện hoặc đối tác của một tổ chức mà công ty trách nhiệm hữu hạn Meat Team Poland đã ký hợp đồng (nhà thầu của Meat Team Poland), dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý như sau:

1.để đưa ra quyết định trước khi ký kết hợp đồng và để thực hiện hợp đồng đã ký kết với đơn vị mà bạn đang đại diện, bao gồm liên hệ với bạn có liên quan đến hợp đồng nêu trên. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này dựa trên  điều khoản 6 mục 1 b) RODO;

2. phục vụ các mục đích xuất phát từ lợi ích hợp pháp của Meat Team Poland với tư cách là người kiểm soát dữ liệu, tức là thiết lập, điều tra hoặc bảo vệ các khiếu nại có thể phát sinh liên quan đến việc thực hiện không hiệu quả hoặc không đúng hợp đồng giữa Meat Team Poland và đối tượng mà bạn đang là người đại diện. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này dựa trên điều khoản 6 mục 1 f) RODO.

3. phục vụ các mục đích phát sinh từ các nghĩa vụ bắt buộc đối với Meat Team Poland theo luật, đặc biệt là theo các quy định về thuế/kế toán, nếu dữ liệu của bạn được cung cấp trong hợp đồng hoặc trong các tài liệu khác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của Meat Team Poland do quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về thuế và kế toán. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này là điều khoản 6 mục 1 c) RODO.

 

Nếu bạn là nhà thầu tiềm năng của Meat Team Poland hoặc bạn đại diện cho nhà thầu tiềm năng của Meat Team Poland, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý như sau:

1. để thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này là điều khoản 6 mục 1 b) RODO;

 

2. để trả lời các câu hỏi hoặc thông báo do bạn gửi. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này là điều khoản 6 mục 1 f) của RODO.

3. đề nghị bạn bán hoặc mua lại sản phẩm. Cơ sở để xử lý dữ liệu của bạn về mặt này là Điều 6 mục 1 f) RODO.

4. cho các mục đích xuất phát từ lợi ích hợp pháp của Meat Team Poland với tư cách là người kiểm soát dữ liệu, tức là thiết lập, điều tra hoặc bảo vệ các khiếu nại có thể phát sinh liên quan đến việc không ký kết và thực hiện hợp đồng với Meat Team Poland. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này là điều khoản 6 mục 1 f) RODO

 

Nếu bạn liên hệ với Meat Team Poland qua biểu mẫu liên hệ trên trang web https://www.meatteam.pl/kontakt, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý để phản hồi nội dung mà bạn gửi tới Meat Team Poland. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn về vấn đề này là điều khoản 6 mục 1 a) RODO. Tuy nhiên, nếu nội dung được gửi qua biểu mẫu liên hệ liên quan đến ý định ký kết hợp đồng với Meat Team Poland của bạn trực tiếp hoặc thông qua nhà thầu mà bạn đại diện, thì cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi đó sẽ là cơ sở pháp lý được chỉ ra trong đoạn trước, cung cấp cho các nhà thầu tiềm năng của Meat Team Poland.

 

III. Các danh mục dữ liệu của bạn mà chúng tôi xử lý

Tùy thuộc vào mục đích và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, Meat Team Poland có thể xử lý các dữ liệu sau:

•         Tên,

•         họ,

•         Số điện thoại,

•         địa chỉ email,

• vị trí chính thức,

và nếu bạn là một bên tham gia hợp đồng với Meat Team Poland, cần:

• địa chỉ nơi hoạt động kinh doanh của bạn,

• số nip,

• số tài khoản ngân hàng của bạn,

• các thông tin khác (ngoài tên và họ) có trong công ty của bạn.

 

IV. Người nhận dữ liệu

Tùy thuộc vào mục đích và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, Meat Team Poland có thể  cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tượng sau:

1. nhân viên hoặc cộng sự của Meat Team Poland, những người có thể có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến nhiệm vụ của họ, trên cơ sở hợp đồng đã ký với Meat Team Poland;

2. tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý cho Meat Team Poland;

3. tổ chức cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Meat Team Poland;

4. tổ chức cung cấp dịch vụ thuế cho Meat Team Poland;

5. các ngân hàng mà Meat Team Poland có thỏa thuận duy trì tài khoản ngân hàng cho Meat Team Poland;

6. công ty bảo hiểm, đơn vị xử lý việc thu hồi nợ trước khi xét xử của Meat Team Poland và nhà môi giới bảo hiểm của Meat Team Poland;

7. tổ chức thực hiện việc vận chuyển hàng hóa / giao nhận, bao gồm cả các tổ chức chuyển phát nhanh;

8. nhà điều hành công cộng - Poczta Polska S.A .;

9. các cơ quan công quyền và các thực thể thực hiện các nhiệm vụ công hoặc hành động thay mặt cho các cơ quan công quyền, trong phạm vi và các mục đích xuất phát từ các quy định của luật áp dụng chung.

 

V. Chuyển dữ liệu đến các nước thứ ba hoặc các tổ chức quốc tế

Chúng tôi không chuyển dữ liệu của bạn đến các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc các tổ chức quốc tế.

 

 

VI. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Trừ công đoạn hai, dữ liệu cá nhân của bạn được Meat Team Poland lưu giữ cho đến khi kết thúc thời hạn đối với các khiếu nại tiềm ẩn có thể phát sinh liên quan đến việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng (các) hợp đồng mà bạn đã ký kết với Meat Team Poland (hoặc các hợp đồng do Meat Team Poland ký kết với nhà thầu mà bạn đang đại diện) hoặc cho đến khi kết thúc thời hạn nộp thuế, tùy theo thời điểm nào đến sau.

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý để ký kết hợp đồng, nhưng hợp đồng chưa được ký kết, thì dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong 1 năm kể từ ngày liên hệ cuối cùng với bạn, trừ khi việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn là hợp lý. Khiếu nại có thể phát sinh liên quan đến việc hợp đồng không có hiệu lực - khi đó dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý cho đến khi kết thúc thời hạn của các khiếu nại.

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý để phản hồi nội dung bạn đã gửi cho Meat Team Poland qua biểu mẫu liên hệ trên trang web https://www.meatteam.pl/kontakt, thì dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian 1 tháng, trừ khi nội dung liên quan đến ý định trực tiếp ký kết hợp đồng với Meat Team Poland - thì thời hạn lưu trữ dữ liệu được đề cập trong đoạn trước sẽ được áp dụng.

 

 

VII. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền:

1. quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào nếu bạn đã đồng ý như vậy khi gửi nội dung cho Meat Team Poland bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ có sẵn tại https://www.meatteam.pl/kontakt; việc rút lại sự đồng ý ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở đồng ý trước khi rút lại;

2. quyền truy cập dữ liệu của bạn và nhận một bản sao của dữ liệu đó,

3. quyền ngay lập tức sửa chữa dữ liệu cá nhân không chính xác của bạn. Có tính đến mục đích xử lý, bạn có quyền yêu cầu bổ sung dữ liệu cá nhân không đầy đủ, bao gồm bằng cách cung cấp một bản kê khai bổ sung,

4. quyền xóa dữ liệu trong các tình huống:

a. khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác,

b. khi bạn phản đối điều 21 mục 1 của RODO và không có cơ sở hợp pháp quan trọng nào để Meat Team Poland xử lý dữ liệu,

c. khi bạn đưa ra phản đối điều 21 mục 2 RODO về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp - nếu dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp,

d. khi dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý bất hợp pháp,

e. khi dữ liệu cá nhân của bạn phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý được quy định trong luật của Liên minh Châu Âu hoặc luật của Quốc gia thành viên mà Meat Team Poland là quản trị viên.

5. Đồng thời, chúng tôi xin thông báo rằng quyền xóa dữ liệu không được thực hiện trong phạm vi cần xử lý: thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật của Liên minh Châu Âu hoặc luật của Quốc gia thành viên mà Meat Team Poland phải tuân theo; để thiết lập, theo đuổi hoặc bảo vệ yêu cầu bồi thường.

 

6. Quyền phản đối

a. vì những lý do liên quan đến tình huống đặc biệt của bạn - liên quan đến việc Meat Team Poland xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích phát sinh từ lợi ích hợp pháp mà Meat Team Poland theo đuổi, khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện chính sách nói trên - mục tiêu đã đề cập. Nếu bạn đưa ra phản đối như vậy, Meat Team Poland sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân có trong phản đối, trừ khi Meat Team Poland chứng minh được sự tồn tại của các cơ sở hợp pháp hợp lệ để xử lý, chồng chéo lên lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc khi điều đó là cần thiết để thiết lập, theo đuổi hoặc bảo vệ yêu cầu bồi thường.

b. nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị đó, trong phạm vi việc xử lý có liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp đó.

7. quyền yêu cầu Meat Team Poland hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

a. khi bạn đặt câu hỏi về tính đúng đắn của dữ liệu cá nhân - trong một khoảng thời gian cho phép Meat Team Poland kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu đó,

b. việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân, thay vào đó yêu cầu hạn chế việc sử dụng chúng,

c. Meat Team Poland không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý nữa, nhưng bạn cần chúng để thiết lập, điều tra hoặc bảo vệ các khiếu nại,

d. khi bạn đưa ra phản đối theo điều 21 mục 1 RODO chống lại quá trình xử lý - cho đến khi xác định được liệu các lý do chính đáng của Meat Team Poland có chồng chéo các lý do phản đối của bạn hay không.

8. quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát - nếu bạn tin rằng Meat Team Poland đang xử lý dữ liệu một cách bất hợp pháp, bạn có thể gửi khiếu nại đến cơ quan giám sát có thẩm quyền, cơ quan này sẽ được chỉ định liên quan đến việc RODO có hiệu lực hoặc đạo luật của Ba Lan điều chỉnh các quy định quốc gia theo các yêu cầu của RODO.

 

Để thực hiện các quyền của mình, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới địa chỉ e-mail sau: poland@meatteam.pl, qua số điện thoại: + 48 22 622 33 03 hoặc đến trụ sở của Meat Team Poland tại ul. Targowa 59 phòng 7 ở Vácsava.

Hãy nhớ rằng trước khi thực hiện các quyền của bạn, Meat Team Poland sẽ phải đảm bảo rằng Meat Team Poland đang trao đổi với chủ thể dữ liệu, tức là xác định bạn phù hợp.

 

 

VIII. Thông tin về yêu cầu / tự nguyện cung cấp dữ liệu

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện, nhưng cần thiết cho việc ký kết, thực hiện và quyết toán kế toán và thuế đối với hợp đồng mà Meat Team Poland đã ký với bạn. Nếu bạn từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, bạn sẽ không thể ký kết hợp đồng với Meat Team Poland, cũng như thực hiện hợp đồng và thực hiện kế toán và quyết toán thuế.

Nếu bạn là người đại diện cho nhà thầu Meat Team Poland (bao gồm nhân viên, cộng sự, đại diện hoặc đối tác của nhà thầu), việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp cho Meat Team Poland là tự nguyện, nhưng cần thiết cho việc kết luận, thực hiện và hạch toán và quyết toán thuế của các thỏa thuận với nhà thầu do Meat Team Poland thay mặt bạn hành động.

Nếu bạn là một nhà thầu tiềm năng của Meat Team Poland hoặc bạn đại diện cho một nhà thầu tiềm năng của Meat Team Poland, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các bước để thiết lập quan hệ thương mại, bao gồm gửi đề nghị và kết thúc và thực hiện hợp đồng, sau đó thực hiện kế toán và quyết toán thuế.

Nếu bạn liên hệ với Meat Team Poland, xin điền vào biểu mẫu liên hệ trên trang web https://www.meatteam.pl/kontakt, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện, tuy nhiên, nếu không cung cấp địa chỉ e-mail, sẽ không thể phản hồi nội dung được gửi qua biểu mẫu liên hệ.

 

IX. Thông tin về nguồn dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được Meat Team Poland lấy từ một nguồn công khai, đó là Sổ đăng ký Trung tâm và Thông tin về Hoạt động Kinh tế, từ nhà thầu mà bạn đang đại diện, cũng như trực tiếp từ bạn.

 

X. Thông tin về việc ra quyết định tự động liên quan đến dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc lập hồ sơ

Đối với dữ liệu cá nhân của bạn, sẽ không có quyết định tự động nào được đưa ra, kể cả dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được dùng vào việc lập hồ sơ tự động.